بیانیه خونه به خونه در رابطه با جدایی میثاقیان/ میثاقیان فسخ نکرده چگونه به مس رسید؟

ورزش ۳ - ۳ فروردین ۱۳۹۵

مالک باشگاه خونه به خونه بابل، در رابطه با اتفاقات روزهای اخیر این تیم و بلند شدن اکبر میثاقیان از روی نیمکت خونه به خونه و نشستن وی بر روی نیمکت مس کرمان، بیانیه ای را تنطیم کرده است

منابع خبر