مجدداً از نشست ادبی کانون نویسندگان ایران جلوگیری شد؛ به همراه تصاویر

خبرنامه ملی ایرانیان - ۸ اسفند ۱۳۹۳

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از تاربرگ کانون نویسندگان ایران؛ امروز جمعه هشتم اسفند نشست ادبی کانون نویسندگان ایران با عنوان “عصر ترجمه” به زنجیره ی ممانعت های ارگان امنیتی پیوست. کمیسیون فرهنگی کانون در پی روزها تلاش و برنامه ریزی، و در شرایطی که حق استفاده از مکانهای عمومی از آن سلب شده است،…

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز