مبعث؛ روز همدلی و همزبانی مسلمانان جهان

تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
رادیو فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴