۹:۵۰ وظیفه دارم برای تیمم خوب بازی کنم | هر چه داریم از این هواداران است