۱۹:۴۸ - مشهورترین رد صلاحیت شده‌های انتخابات

19:48 - مشهورترین رد صلاحیت شده‌های انتخابات
خبر خونه
خبر خونه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

به گزارش مهر، در انتخابات ریاست جمهوری اول اکبر اعلمی مشهورترین چهره ای بود که صلاحیتش برای حضور در انتخابات تایید نشد. رد صلاحیت این نماینده دوره های ششم و هفتم در انتخابات ریاست جمهوری دهم قابل پیش بینی بود. قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم، صلاحیت اکبر اعلمی برای حضور در انتخابات مجلس هشتم هم به دلیل دیدگاه فکری و مذهبی او رد شده بود

منابع خبر
مشهورترین رد صلاحیت شده های انتخابات‌ ریاست جمهوری باشگاه خبرنگاران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲