تلاش دولت برای «تعلیق» پیوستن ایران بهFATF

جهان نیوز - ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: دولت سعی کرده پیوستن ایران به FATF را در حالت تعلیق نگه دارد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز