فراخوان ۱۰۴ تن از مدافعان حقوق بشر به همدلی وجدان‌های بیدار: دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ - Gooya News

فراخوان ۱۰۴ تن از مدافعان حقوق بشر به همدلی وجدان‌های بيدار: دادخواهی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷  - Gooya News
گویا
گویا - ۹ تیر ۱۳۹۹

در تابستان سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی را به مسلخ برد و به سرکوب مخالفان که از همان فردای استقرارش بر اریکه قدرت آغاز کرده بود اوجی خونبار بخشید، بی آنکه فریاد اعتراضی در داخل و خارج کشور برخیزد. شکوه‌های خانواده‌های قربانیان در گلوهاشان محبوس ماند. بیرون از مرزها نیز، اخبار این کشتار، همچون حبس و اعدام‌های پیش از آن، تنها در چهارچوب نشریات گروه‌های حقوق بشری و درعرصه فعالیت‌های تبعیدیان انعکاس یافت، که در شرایط آن‌زمانی فقدان شبکه‌های مجازی بسی محدود بود. صاحبان قدرت در ایران گمان می‌بردند که این سکوت سنگین حقیقت را مدفون خواهد کرد. اما با گذشت سال‌ها، خاطره جمعی، هر روز بیش و بیشتر به شناخت حقیقت راغب گشت.

"زندانیان سیاسی از بند رسته‌ای که قلم به دست گرفتند واقعیت گسترده حبس و شکنجه و اعدام در دهه شصت را تصویر کردند و هرروز برگی بر اسناد این جنایات افزودند و می‌افزایند"زندانیان سیاسی از بند رسته‌ای که قلم به دست گرفتند واقعیت گسترده حبس و شکنجه و اعدام در دهه شصت را تصویر کردند و هرروز برگی بر اسناد این جنایات افزودند و می‌افزایند. بیرون از کشور، فعالان حقوق بشر، مبارزان سیاسی، برابری خواهان، مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، کنشگران ضد شکنجه و اعدام و کوشندگان آزاداندیش فرهنگ و هنر به روشنگری و حقیقت‌جویی همت گماشته وهرگز دست از تلاش برنداشته اند. با گسترش رسانه‌های برون‌مرزی و یاری شبکه‌های مجازی صدای اینان امروز انعکاسی کمابیش درخور یافته است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز