۱۱:۰۳ کارشناس فوتسال: برزیل در این دوره صلابت پیشین را نداشت