'ناشران ایرانی کارمندان اداره سانسور نیستند'

'ناشران ایرانی کارمندان اداره سانسور نیستند'
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

وزیر تازه فرهنگ و ارشاد ایران در اولین روزهای کاری خود گفته است که سانسور پیش از نشر کتاب را برمی دارد و آن را به خود ناشران می سپرد. فرج سرکوهی، نویسنده، نظرش را درباره حرفهای آقای جنتی می گوید

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲