«رمز و راز ملکه» گام خوبی در شناخت کشورهای سرمایه داری

«رمز و راز ملکه» گام خوبی در شناخت کشورهای سرمایه داری
فردا
فردا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴سرویس فرهنگی فردا:

عباس سلیمی نمین، روزنامه نگار، نویسنده وپژوهشگر تاریخ معاصر گفت: ما در ایران نسبت به شناخت مکانیزم قدرت های کشورهای سرمایه داری بسیار کم کار کرده ایم و مستند «رمز و راز ملکه» گام بسیار خوبی در مسیر ایجاد شناخت برداشته است.

منابع خبر