فیلم / درگیریها و حمله نیروی ویژه انتظامی به تماشگران بازی ملوان و پرسپولیس (۲ فیلم)