زوج همجنسگرا به خاطر نبوسیدن یکدیگر در اتوبوس لندن از گروه مردان کتک خوردند

زوج همجنسگرا به خاطر نبوسیدن یکدیگر در اتوبوس لندن از گروه مردان کتک خوردند
پیک ایران
فوتبالی‌ترین - ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

چند مرد در اتوبوس شبانه لندن یک زوج همجنسگرای زن را مورد آزار قرار داده و پس از آن که آن دو حاضر نشدند یکدیگر را به خواست این مردان ببوسند، گروه مردان به آنان حمله کرده و کتکشان زدند

منابع خبر