هزاران نفر در کالِرادو منازل خود را ترک کردند

هزاران نفر در کالِرادو منازل خود را ترک کردند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ آبان ۱۳۹۹دریافت ۱۰ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: هزاران