بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از اراضی

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸