تابع تولید آموزش عالی: کاربردها، چالش ها و چشم‌اندازها

تابع تولید آموزش عالی: کاربردها، چالش ها و چشم‌اندازها
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابع تولید آموزش عالی: کاربردها، چالش ها و چشم‌اندازها

هدف این پژوهش واکاوی و بازنمایی انواع کاربردهای اساسی تابع تولید در تحلیل فعالیت ها و ستانده‌های آموزش ­عالی همراه با شناسایی مسائل و چالش های پیش‌رو بود.

چکیده:  

تدوین ابزار علمی- فنی مناسب برای تحلیل، تبیین و ارزیابی تصمیم‌گیری ها، فعالیت ها و عملکرد واحدهای آموزش ­عالی در سطوح مختلف همواره به‌عنوان مسئله­ ای اساسی مطرح بوده است؛ هدف این پژوهش واکاوی و بازنمایی انواع کاربردهای اساسی تابع تولید در تحلیل فعالیت ها و ستانده‌های آموزش ­عالی همراه با شناسایی مسائل و چالش های پیش‌رو بود. با استفاده از روش استنادی- تحلیلی در چارچوب رویکردی جامع‌نگر، ابتدا مأموریت و ماهیت فعالیت های آموزش ­عالی، با تأکید بر فرایند و برایند آن ها در سطوح خُرد و کلان، تشریح و سپس، یازده مورد از کاربردهای راهبردی تابع تولید در چارچوب نظریه تولیدکننده شامل مشخص‌کردن منطقه عقلانی یا اقتصادی فعالیت، پیش‌بینی ستانده‌های تولید، ارزیابی میزان تأثیرگذاری و سهم هر یک از عوامل تولید در ستانده‌ها، ارزیابی کارایی فنی واحدهای آموزشی، ارزیابی اثربخشی واحدهای آموزشی، مشخص‌کردن وضعیت بازده به مقیاس، مشخص‌کردن وضعیت مکمل یا جانشین بودن عوامل تولید، تحلیل نابرابری عملکرد واحدهای آموزشی/ پژوهشی، تعیین سهم پرداختی به عوامل تولید خدمات آموزشی- پژوهشی، ارزیابی سیاست های آموزشی و رتبه‌بندی واحدهای دانشگاهی شناسایی و تبیین شدند. همچنین مشخص شد که کاربردهای تابع تولید در آموزش ­عالی با مسائل و چالش های اساسی مواجه ­اند، از جمله ماهیت چندمحصولی ستانده‌های آموزش­عالی، تنوع و تکثر عوامل تأثیرگذار بر ستانده‌ها، کیفیت ستانده‌ها و چالش های مربوط به سنجش آن، نبود قیمت برای ستانده‌های آموزشی، تنوع واحدهای تحلیل و ساختار سلسله‌مراتبی داده‌ها، ساختار تابع تولید و مسائل مرتبط با آن، روش های تخمین، مسائل انتخاب و درونزایی و محدودیت های آماری. با توجه به ماهیت فعالیت ها و ستانده‌های واحدهای دانشگاهی، بی‌توجهی به مسائل و چالش های مذکور دقت و اعتبار کاربردهای تابع تولید را که در تصمیم‌گیری های مدیریتی و سیاستگذاری ها نقشی اساسی و بی‌بدیل دارند، به‌شدّت متأثر می‌سازد. در پایان، به نحوه فایق آمدن بر بخش عمده مسائل و چالش های مورد اشاره و اینکه چگونه می‌توان از کاربردهای مورد نظر در تصمیم‌گیری ها و سیاستگذاری ها استفاده حداکثری به ­عمل آورد، پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: تابع تولید آموزش عالی، سرمایه انسانی، ارزیابی عملکرد/کارایی/اثربخشی، رتبه‌بندی دانشگاهها، مسائل انتخاب و درونزایی.

نویسنده:

دکتر ابوالقاسم نادری: دانشیار دانشیاردانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال بیست و یکم، شماره ۳ (پیاپی ۷۷)، پاییز ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶