بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری

بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۴ مهر ۱۳۹۶

بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر توانمندسازی ساختاری

تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال صورت گرفته است:"آیا توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر معناداری بر توانمندسازی ‌ساختاری دارد؟

چکیده

حضور در محیط‌های به شدت رقابتی، مدیران را ملزم به توانمند نمودن مهمترین منبع رقابتی خود یعنی منابع ‌انسانی می‌نماید. توانمندسازی از دو بعد روانشناختی و ساختاری قابل تحلیل و بررسی است. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال صورت گرفته است:"آیا توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر معناداری بر توانمندسازی ‌ساختاری دارد؟" این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای دو بخشی استفاده شد که ۱۶ سوال توانمندی روانشناختی و ۱۲ سوال توانمندی ساختاری را مورد ارزیابی قرار می‌داد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای‌کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از ۷/۰ برآورد گردید. از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.

"پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای‌کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از ۷/۰ برآورد گردید"نمونه آماری تحقیق را نیز ۳۱۹ نفر از کارکنان شرکت سایپا تشکیل می‌دادند. جهت تحلیل داده‌ها نیز دو بسته نرم-افزاریSPSS و LISREL استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که توانمندسازی روانشناختی کارکنان اثر معنی‌داری بر توانمندسازی ساختاری‌ آن‌ها دارد. همچنین تأثیر ابعاد توانمندسازی روانشناختی شامل معناداری، شایستگی، خودتعیینی و اثربخشی بر ابعاد توانمندسازی ساختاری شامل تفویض اختیار، تسهیم اطلاعات، مشارکت در تصمیم و کنترل معنی‌دار بود و فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه ها: توانمندسازی؛ ابعاد توانمندسازی؛ توانمندی روانشناختی؛ توانمندی ساختاری

نویسندگان:

اسداله کردنائیج: دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا بخشی زاده: دانشگاه تربیت مدرس

مهدی فتح الهی: دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی - دوره ۴، شماره ۳، پیاپی ۱۴، پاییز ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز