وزرا فرمانبردار اسلام باشند نه رئیس‌جمهور

وزرا فرمانبردار اسلام باشند نه رئیس‌جمهور
فردا
عصر ایران - ۹ شهریور ۱۳۸۸

فردا: امام خمینی (ره) همواره شاخصه‌هایی در مورد وزرای شایسته را مدنظر داشتند که در سخنرانی‌های متعدد خویش به آن تاکید ورزیدند.بر اساس صفحه ۳۷۰ جلد ۱۹ صحیفه امام، حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند:« رئیس جمهور محترم باید توجّه داشته باشند که در پیشگاه مقدّس حق ّ جل ّ و علا واقع است و آنچه بر او از خطرات قلبی و تمایلات سرّی تا اعمال معلن و مخفی می گذرد، در حضور حق ّ است و چیزی را نتوان از او - جل ّ و علا- پنهان کرد، هرچند از خلق خدا پنهان باشد و باید توجه نمایند که در مقامی هستند که یک جمله او گاهی مومنی را ساقط کرده و متعهّدی را از بین می برد و یا غیر صالحی را به مقامی که شایستا آن نیست می رساند.»ایشان می‌افزایند:«گاهی یک سخنرانی او، جمهوری اسلامی و کشور را نور می بخشد و گاهی بعکس. مقام خطیر است و خطر بزرگ، به خدا باید پناه برد و از او استمداد کرد.»ایشان خطاب به «همه دست اندرکاران، بوِیژه رئیس‌جمهور» توصیه می‌کنند که باید از «چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حیله گر برحذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه دار که تعهّدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است، انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان، خود را با ظاهری آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامی صدمه زنند.»بر اساس صفحه ۳۶۹ جلد ۱۹ صحیفه امام، حضرت امام خمینی(ره) در ادامه بیانات خود در مورد بی‌توجهی به کارآمدی وزرا و توجه به رفاقت با رئیس دولت می‌افزایند:« اگر چنانچه انسان دنبال این باشد که حالایی که من رئیس دولت هستم، بروم دنبال رفقایی که همراه من هستند، کارآمد باشند یا نباشند، به این کار نداشته باشد، بداند که این کار، کار شیطانی است.»معمار انقلاب اسلامی ایران در مورد رئیس‌جمهور نیز می‌فرمایند:«رئیس‌جمهور هم اگر دنبال این باشد که وزرایی تعیین بکند، معرفی بکند که آن وزرا فرمانبردار خودش باشند، نه فرمانبردار اسلام، آن هم بداند که این کار، کار شیطان است، کار انسان متعهد نیست - و هریک از ما. این یک مسئله معیاری است برای همه، که اگر چنانچه واقعاً متعهد است، فرقی نکند که حالامن وزیرم، یا اینکه وکیل هستم، یا اینکه کار دیگر از من می آید، یک کار دیگر، هرچه شد؛ من برای اسلام می خواهم کار بکنم و می دانید که الان ما احتیاج داریم؛ مملکت ما احتیاج به خدمتگزار دارد؛ احتیاج دارد که اشخاص فهمیم، اشخاص فعال در این کشور خدمت بکنند.»ایشان در پایان فرمایشات خود می‌فرمایند:«و ما مورد هجوم همه آن جاها هستیم، همه کسانی که بدخواه اسلام هستند، هستیم. بنابراین، فکر ما این معنا باشد که افرادی باشند که برای اسلام خدمت می کنند، نه افرادی باشند که برای من خدمت می کنند.

"بنابراین، فکر ما این معنا باشد که افرادی باشند که برای اسلام خدمت می کنند، نه افرادی باشند که برای من خدمت می کنند"این در دولت هست و در رئیس جمهور هست و در قوا قضائیه هست و همه جا هست. آنهایی که انتخاب می خواهند بکنند، توجه به این، باید همیشه نصب العین این باشد، والاّ انسان به خطا وارد می شود.»

منابع خبر