تظاهرات علیه حکم اعدام رهبر اخوان مصر

تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر
عصر ایران
جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

پسر رئیس جمهور برکنار شده مصر خواستار تظاهرات ضد دولتی علیه حکم اعدام برای رهبر اخوان المسلمین شد.

منابع خبر
تظاهرات علیه حکم اعدام رهبر اخوان مصر جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر عصر ایران - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴