اسلامیان: متاسفم کسانی که مسئولیت قضایی دارند برخی صحبت ها را مطرح می کنند/اتهاماتی که برای مشهور شدن است مبنایی ندارد