داراییهای متکی و محرابیان افزایش نیافته است

ایلنا - ۳۰ مهر ۱۳۹۰

وضعیت دارایی منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه و علی اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن و همچنین همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت که افزایش دارایی در اموال آنان به وجود نیامده است. ایلنا: دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد: دارایی وزرای سابق «امورخارجه» و «صنایع و معادن» افزایش نداشته است. به گزارش ایلنا، قوه قضائیه اعلام کرد: بر اساس اعلام دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی وضعیت دارایی منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه و علی اکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن و همچنین همسر و فرزندان نامبردگان مورد رسیدگی قرار گرفت که افزایش دارایی در اموال آنان به وجود نیامده است. بنابر اعلام دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه پس از دریافت گزارش این دفتر با خاتمه رسیدگی به پرونده آنها موافقت کرد. پایان پیام.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۳۰ مهر ۱۳۹۰