۱۷:۵۶ - محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟

17:56 - محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟
خبر خونه
خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

به گزارش ایسنا، در این نظرسنجی آنلاین با حضور بیش از ۴۴ هزار نفر از مردم جهان، عدد هفت رتبه نخست محبوب‌ترین عدد جهان را از آن خود کرد و اعداد سه و هشت به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند

منابع خبر
محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟ تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟ عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟ فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
۱۷:۵۶ - محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟ خبر خونه - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟ جهان نیوز - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
محبوب‌ترین عدد جهان چیست؟ آفتاب - ۲۰ فروردین ۱۳۹۳