هیات مدیره مخالف انتخاب رحیمی|مذاکرات برای گزینش بهترین مدیرعامل

پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
منابع خبر