حصار ایدئولوژی، جان های آزاد، رضا پهلوی - Gooya News

حصار ایدئولوژی، جان های آزاد، رضا پهلوی  - Gooya News
گویا
گویا - ۴ تیر ۱۴۰۱

پونه (نام مستعار) - ویژه خبرنامه گویا

ًتاریخ در پیشروی بسوی غایتِ ناشناخته‌ی رازناکش، واگشت‌های شگرفِ نادریافتنی بسیار دارد، همچنانکه به هنگام سیلابه‌های عظیم همه‌ی سدها و بندها فرو می‌شکند، حقوق فرا چنگ آمده‌ی انسان ها نیز نابود می شود. در چنین دوران‌های هراس آوری، بشریت رو به قهقرا نهاده، گله‌وار بسوی توحشِ آغازینِ خود ، واپس می رود.ً

اما و به هر حال، همچنان که از پسِ سیلاب‌ها، آب ها به ناگزیر فرو می نشیند، همه‌ی خودکامگی‌ها نیز سرانجام از توان می افتند، پیر و فرسوده می شوند و از پا در می آیند.

همه‌ی ایدئولوژی ها « فاشیزم - اسلام - کمونیزم » وابسته به زمانند و زمانه‌‌ ی آنها روزی به پایان خواهد رسید.

به باورِ من با هر انسانی که زاده می شود ذهنی نو پا به عرصه ی وجود می‌گذارد و همواره یکی از این میان خواهد بود که بر تکلیف معنوی خویش آگاهی یابد و برای دفاع از حقوق گرانبهای انسانی، قامت برافراشته، به میدان این نبرد دیرینه‌ سال پا بگذارد و بجنگد.

و اما در میهنِ نفرین شده‌‌ی ما بهاران خجسته نبود! زمستان بود و باد در هیچ شقایقِ ناهنگامی رقصی بازیگرانه نداشت.

و حالا این برای ما دومین آزمونِ تاریخی ست و وای‌مان اگر فرصت مان از کف برود. اگر در غفلت بزرگ پنجاه و هفت فرصت سوزی ها کردیم و برایش دلیل ها تراشیدیم و توجیه پذیرش کردیم ، هم اکنون دیگر هر توجیه و دلیلی قالب تهی می کند و مثل شبنمی بخار می شود و ما ناگزیر زیرِ نگاهِ بیرحم زمان ، حیرت زده بر جای می مانیم. دیگر هیچ دلیلی مانع و رادع نمی شود تا همان کنیم که آزمودنش میلیون ها کشته و زخمی ، ده ها هزار اعدامی، و بی سرانجامیِ ادامه دار کنونی به دنبال داشت . که اگر چنین شود، وای ما .....

و تاریخ بر ما قضاوتی دیگر گونه خواهد داشت.

آری در این کج و پیچ سرما، و در این برهوتِ بدگمانی و شک، رضا پهلوی در هیئتِ یک انسان ایرانی قامت برافراشته است تا چون دیگران تلاش کند، همین اندک امید ایجاد شده در باورِ آدمیان، بر باد نرفته، به تباهی کشیده نشود.

منابع خبر

اخبار مرتبط

کلمه - ۹ شهریور ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بی بی سی فارسی - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
رادیو زمانه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
کلمه - ۴ شهریور ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۸ فروردین ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
رادیو زمانه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱