اولتیماتوم ۴ ماهه به بانک های غیردولتی

جهان نیوز - ۲۵ تیر ۱۳۹۲

بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی، تمامی بانکهای تجاری غیردولتی را موظف کرد تا حداکثر ظرف مدت ۴ ماه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اقدام کنند.

منابع خبر