دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رنگ و بوی اربعین حسینی گرفت