سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کرد

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی
جنبش راه سبز
رادیو فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران به تلاش دولت برای تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی اعتراض کرد. این تشکل کارگری در سایت خود با اشاره به گرانی، تورم و کمبودها در ایران، نوشته است که طرح پیش نویس قوانین کار و تامین اجتماعی، شرایط را برای کارگران و بازنشستگان کارگری بدتر از سابق می کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خواستار تدوین قانون کار و قانون تامین اجتماعی با در نظر گرفتن حق تشکیل سندیکا، حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راه پیمایی و بهره مندی از دستمزدی برای داشتن زندگی شرافتمندانه شد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۱