اژه‌ای مسئول رسیدگی به حادثه اسیدپاشی شد

روز - ۳ آبان ۱۳۹۳

رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری، معاون اول خود را مامور کرد تا در اسرع وقت با حضور در استان اصفهان و بررسی مجدّانه موضوع اسیدپاشی و دستورات اکید به نیروهای امنیّتی، انتظامی و دادگستری، مسأله را پیگیری و نسبت به شناسایی، تعقیب و رسیدگی، نظارت لازمه را داشته و به رئیس دستگاه قضایی گزارش کند.

منابع خبر