گازگرفتگی مرگبار در مدرسه

آفتاب - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

سهل انگاری در نصب بخاری صنعتی در نمازخانه یک مدرسه، مرگ نخستین قربانی گازگرفتگی را در فصل سرمای امسال کرج رقم زد

منابع خبر
گازگرفتگی مرگبار در مدرسه تابناک - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
گازگرفتگی مرگبار در نمازخانه یک مدرسه عصر ایران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴
گازگرفتگی مرگبار در مدرسه آفتاب - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴