مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس کسانی که قرارداد کرسنت را امضا کردند پذیرفته بودند که بندهای آن برای مقامات ایران محرمانه باید باشد!