سخنی با آقای یزدی، متن سانسور نشده نامه محسن آرمین