خواستگار خشن گوش تازه داماد را برید

جهان نیوز - ۲ شهریور ۱۳۹۲

جوان فحاش با تازه داماد درگیر شد و با چنان خشونتی با چاقو به سمت وی حمله ور شد که حاضران را میخکوب کرد و کسی جرات دخالت در غائله را نیافت تا در حالی که تازه داماد با داد و فریاد به ضارب می‌گفت که دختر مورد اشاره همسر قانونی اوست، آنچه نباید، در مقابل چشمان بسیاری رخ بدهد.

منابع خبر