ایران و عراق قرارداد سواپ نفت امضا کردند

خدمت - ۱۹ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر