فروزان این بار با مهدی رحمتی دست می دهد!

فوتبالی‌ترین - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

برای مهدی رحمتی امسال یکی از مهمترین سالهای عمر فوتبالش است وبیشترین فشارهای روانی را هم در این دوره تحمل میکند

منابع خبر
فروزان این بار با مهدی رحمتی دست می دهد! فوتبالی‌ترین - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

اخبار مشابه

پارس فوتبال - ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
فوتبالی‌ترین - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴