افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مرکزی

آفتاب - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

آفتاب: با تصویب هیأت وزیران و بنا به استناد بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - با افزایش سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد

منابع خبر