جشن خروج یک میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل