شب بد بازیکنان ایرانی در قطر

آفتاب - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
منابع خبر
شب بد بازیکنان ایرانی در قطر تابناک - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
شب بد بازیکنان ایرانی در قطر فوتبالی‌ترین - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
شب بد بازیکنان ایرانی در قطر آفتاب - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳