عکس/ اوقات فراغت بازنشستگان

عکس/ اوقات فراغت بازنشستگان
شفاف
شفاف - ۸ تیر ۱۳۹۰

  آرامش و آسودگی خیال در سال هایی که دیگر توان و رمقی برای انسان نمانده، شاید تنها خواسته میلیون ها قشر بازنشسته ای باشد که آن را طلب می کنند. اقشاری که به حق دین خود را طی سال ها به نظام و جامعه ادا کرده اند و امروز برای دیدن نتیجه عمل خود چشم به یاری مسئولان دوخته اند

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز