نویر: باخت از اتلتیکو و تساوی با کلن یعنی بایرن هفته خوبی نداشت!