تاکید رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بر حفاظت، صیانت از انفال و حقوق بیت المال