مجسمه های شنی در لتونی

واحد مرکزی خبر - ۲۴ تیر ۱۳۹۰
منابع خبر