نهمین همایش بین المللی پتروشیمی ایران با حضور ۴۳ کشور ؛امروز

نهمین همایش بین المللی پتروشیمی ایران با حضور 43 کشور ؛امروز

واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
واحد مرکزی خبر - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بی بی سی فارسی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بی بی سی فارسی - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰