کتاب درسی و بخش خصوصی

کتاب درسی و بخش خصوصی
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۵ اسفند ۱۳۹۹

البته ممکن است آموزش و پرورش ادعا کند که در مقاطعی فراخوان داده ایم که معلمین به ماکمک کنند و یا افرادی را نیز به جلسات دعوت کرده ایم و...... پر واضح است که در این شرایط همه استعدادها و توانمندیها زیرسایه سنگین مولفین و گروه تالیف محوخواهندشد وهرکسی را تایید نمی کنند و..... ازچه می ترسید؟

ضوابط تالیف کتاب را تعیین کنید. در مورد مجوز نشر را هم باوزارت ارشاد هماهنگ کنید که قبل ازتایید گروه های تالیف و سازمان شما به کسی اجازه چاپ ندهند. لذا امکان ممیزی و ....راخواهیدداشت پس خطری جامعه راتهدیدنخواهد کرد.

این کار بالاخره یک روزی باید به طور جدی انجام شود و۴۰ سال است تاخیرشده وهمه مامقصریم.

"البته ممکن است آموزش و پرورش ادعا کند که در مقاطعی فراخوان داده ایم که معلمین به ماکمک کنند و یا افرادی را نیز به جلسات دعوت کرده ایم و....." هرروز تاخیر ریسک اشتباهات مولفین سازمان پژوهش را بالاتر میبرد. بهتر است سریعتر این انحصارگرایی با ساز وکار مناسب حذف شود.
این کار همت والایی می طلبد در وهله اول محدودیت ها و خطرات ذهن مسئولین رامشغول می کند. البته ممکن است یکی بدبین باشد وبگوید تامین کاغذ رانت هایی دارد و قراردادهای چاپ هم به قدری شیرین هستند که مقاومت شدیدی از سوی کارشناسان و کارمندان  صورت پذیرد . ولی ما که خوش بین هستیم و دستگاه اموزش و پرورش را پاک می دانیم و مدیران وزارت آموزش و پرورش را قوی و ریسک پذیر فرض میکنیم (فرض محال که محال نیست) می گوییم تومی توانی آقای آموزش و پرورش. پس بسم الله.

.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ اسفند ۱۳۹۹