اولویت‌های اقتصادی ۹۲

اولویت‌های اقتصادی ۹۲
آفتاب
آفتاب - ۱ فروردین ۱۳۹۲

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه با کاهش بیشتر سهم درآمدهای نفتی در اداره کشور ، یکی از آرزوهای تاریخی ایران به یمن برکت تحریم‌های دشمنان در حال تحقق است، گفت: در سال ۱۳۹۲ آثار اجرای برنامه های تحول به ویژه در بخشهای مالیات، گمرک و بانکی نمایان می‌شود.

منابع خبر