برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد

برای یک فعال صنفی معلمان پرونده تشکیل شد
پیک ایران
پیک ایران - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴


برای طاهر قادر زاده، عضو انجمن صنفی معلمان  کردستان، پرونده ای در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان سقز تشکیل شده است.

به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، از قرار معلوم اتهام وارده در این پرونده تبلیغ علیه نظام ذکر شده است.

در حال حاضر، این پرونده به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز ارجاع شده است.

این فعال صنفی معلمان در ماه های گذشته به علت فعالیت های صنفی، بارها برای بازجویی احضار شده است.

 

منابع خبر