رحیمی: کردان بر اثر فشار مظلومیت تسلیم مرگ شد

آفتاب - ۱۴ دی ۱۳۹۱

معاون اول احمدی نژاد گفت: در گذشت مرحوم ˈعلی کردانˈ وزیر اسبق کشور بر اثر بیماری و کسالت، نبود بلکه وی به خاطر فشار مظلومیت تسلیم مرگ شد.

منابع خبر
کردان ، بر اثر فشار مظلومیت تسلیم مرگ شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۱
کردان بر اثر فشار مظلومیت تسلیم مرگ شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۱