نقل و انتقال مسکن مهر آزاد شد

گویا - ۶ بهمن ۱۳۹۲

نقل و انتقال مسکن مهر آزاد شد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

ه گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروههای اجتماعی متعدد در سایتهای مسکن مهر را فراهم کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۲۲/۸/۹۱ ، بند (۳) تصمیم نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۲/۵/۹۲ لغو شد.

بندهای حذف شده در مصوبه جدید دولت به شرح ذیر است:

بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲ مورخ ۲۲/۸/۹۱

نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تایید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایط زیر امکان پذیر است :

الف – در صورتی که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم (ج) سبز باشد ( پس از قرمز شدن فرم (ج) خریدار، نقل و انتقال انجام می شود)

ب – نقل و انتقال مسکن مهر بین دو مالک مسکن مهر

بند (۳) تصمیم نامه شماره ۲۵۲۲۸۹ مورخ ۱۹/۱۲/۹۱

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ اضافه می شود:

ج – در صورتی که در پروژه های مسکن مهر ملکی ، خریدار واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر نقل و انتقال ده در صد بدهی بانک را تسویه نماید.

بند (۵) تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۸۹ مورخ ۲/۵/۹۲

منابع خبر