تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری

تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تحلیل رابطه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و پذیرش فناوری در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود. جامعۀ آماری را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش فارس در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌ گیری تصادفی طبقه‌ایتعداد ۱۹۰ نفر به عنواننمونۀ آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شد. برای گردآوری داده‌ های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه استاندارد دیویس و دیگران استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ ها‌ با استفاده از روایی محتوایی و پایایی از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت(ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرهنگ سازمانی۰/۸۳۷ و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پذیرش فناوری ۰/۸۳۸). برای تجزیه‌ و‌تحلیل داده‌ها از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد، نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون بر پذیرش فناوری توسط کارکنان مؤثر است.

"برای گردآوری داده‌ های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه استاندارد دیویس و دیگران استفاده شد"با توجه به شاخص‌های نکویی برازش، مدل مفهومی پیشنهاد‌ شده معتبر بوده و قابلیت به‌ کارگیری در جامعه مورد نظر را دارد.

کلیدواژه ها: فرهنگ سازمانی؛ استفاده از فناوری؛ پذیرش فناوری

نویسندگان:

محمد رضا اردلان: دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

فخرالسادات نصیری ولیک بنی: دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

زهرا سرچهانی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان. دبیر آموزش و پرورش  

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی - دوره ۴، (پیاپی ۱۵)، زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر