اولین هواپیما در فرودگاه سقز به زمین نشست

اولین هواپیما در فرودگاه سقز به زمین نشست
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۶ روز قبلدریافت ۹ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ روز قبل