بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع چغندر قند حصار گرمخان

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع چغندر قند حصار گرمخان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ تیر ۱۴۰۱دریافت ۱۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ اسفند ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ تیر ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰