بارزانی سوگند خورد اگر همه‌ پرسی شکست بخورد، خود را تبعید می‌کند